Alekseev_photo.jpgАлексєєв Михайло Олександрович - доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій, професор кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем. У 1972 р. закінчив з відзнакою Ленінградський політехнічний інститут з кваліфікацією "інженер-електромеханік". У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію в Ленінградському електротехнічному інституті на тему "Спектральні методи формування діагностичних ознак для об'єктів з ритмічними випадковими процесами" за спеціальністю 05.13.01 "Технічна кібернетика і теорія інформації". У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Автоматизований контроль параметрів об'єктів управління на основі перебудовуються спектральних операторів", за фахом 05.13.07 - автоматизація процесів управління. З 1975 р. працює в Національному гірничому університеті. Обіймав посади асистента, доцента, професора кафедри електроніки та обчислювальної техніки. З 2003 р. працює завідувачем кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем.

Член експертної ради з комп'ютерних наук і технологій при Державній акредитаційній комісії України, член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з інформатики та обчислювальної техніки, член підкомісії з програмної інженерії, академік російської Академії інформатизації освіти.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та нагрудним знаком "Петро Могила".

Алексєєв М.А. спеціаліст в галузі розробки методів автоматизованого управління та функціонального контролю складних об'єктів. За результатами наукових досліджень має близько 100 наукових публікацій.

Основні наукові праці:

1. Алексеев М.А. Формирование классификационных признаков случайных  при диагностике технических систем / М.А. Алексеев // Сб.наук.пр. НГУ. – 2004. – T. 1, №19. – С. 167 – 172.

2. Алексеев М.А. Использование преобразования Карунена–Лоэва при классификации случайных сигналов / М.А. Алексеев // Науковий вісник НГУ. –  2004. – №3. – С. 58 – 60.

3. Алексеев М.А. Метод формирования параметров для ситуационного управления технологическими процессами / М.А. Алексеев // Сб.наук.пр. НГУ. – 2007. – № 27. – С. 152–156.

4. Алексеев М.А. Диагностика сложных объектов на основе использования параметрически управляемых адаптивных спектральных операторов / М.А.Алексеев // Питання прикладної математики і математичного моделювання: зб.наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 3–7.

5. Алексеев М.А. Формирование субоптимальных по Карунену–Лоэву перестраиваемых спектральных операторов для контроля параметров объектов управления / М.А. Алексеев // Сб.наук.пр. НГУ. – 2008. – № 31. – С. 205–210.

6. Алексеев М.А. Использование вейвлетоподобных перестраиваемых спектральных операторов для контроля параметров объектов управления / М.А.Алексеев // Сб.наук.пр. НГУ. – 2009. – № 32. –  С. 165–171.

7. Алексеев М.А. Критерии классификации информационных сигналов при контроле параметров объектов управления / М.А.Алексеев // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.–техн.зб. – 2009. – Вип.83. – С. 71–79.

8. Алексеев М.А. Контроль параметров объектов управления на основе классификации сигналов по спектрам в перестраиваемых базисах / М.А. Алексеев // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2010. – Вып. 2 (67). – С. 146–152.

9. Алексеев М.А. Применение вейвлет–анализа при решении задач функционального контроля промышленных объект / М.А. Алексеев, Х. Шамаллах // Науковий вісник НГУ. – 2004. – №2. – C. 77–78.

10. Алексеев М.А. Метод звукометрической диагностики перегрузки шаровых мельниц рудой. Збагачення корисних копалин / М.А. Алексеев, Х. Шамаллах // Наук.–техн.зб. – 2005. – Вып. 22 (63). – С. 166 – 168.

11. Алексеев М.А. Управление уровнем внутримельничной загрузки барабанных мельниц с применением показателя Херста акустического сигнала / М.А.Алексеев Е.Л.Холод // Сб.наук.пр. НГУ. – 2011. – № 36, Т 1. – С. 63–69.

12. Алексеев М.А. Адаптивная фильтрация и синтез фазовых портретов нелинейных динамических систем в сингулярном базисе вложенных векторов / М.А.Алексеев, К.А. Ахметшин  // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 1 (78). - Дніпропетровськ, 2012. - С.29 – 36.

13. Алексєєв М.О. Інформатика: навч. посібник. / М.О. Алексєєв, М.М. Товстоног, А.В. Гавриш. – Д.: Національний гірничий університет, 2010 . – 192 с.
© 2006-2019 НГУ Інформація про сайт