Удовик Ірина Михайлівна 
e-mail: udovyk.i.m@nmu.one
 +38 (0562) 47-15-55

У 2002 році закінчила Національний гірничий університет за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та отримала кваліфікацію інженера-програміста.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, тема дисертації: «Інформаційна технологія обробки слабоконтрасних зображень на основі методу цифрової інтерферометрії». У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем. 

З 2016 року є завідувачем кафедрою програмного забезпечення комп’ютерних систем. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки».

З 2019 року Голова  галузевої експертної ради 12 «Інформаційні технології» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Нагороджена срібною медаллю Національної гірничої академії України та медаллю "Знак вдячності" Національного технічного університету " Дніпровська політехніка".

  
Приймала участь у наступних міжнародних проектах:

ERASMUS+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» (562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-QUAERE QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA STANDARDS AND GUIDELINES). 15.10.2015-14.10.2018 p.

TEMPUS «Східноєвропейська кваліфікаційна рамка з напрямів підготовки «Інформатика» та «Менеджмент» (530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES HES-SM - INARM: EASTERN-EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATICS AND MANAGEMENT). 15.10.2012-14.10.2015 p.

TEMPUS «Інтегрована система університетського менеджменту: Запозичення Европейського досвіду країнами партнерами» (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR Integrated University Management System: EU Experience on NIS Countries’ Ground) 1.10.2012р. – 14.10.2015 р.

«Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету». Польща. 7-31 жовтня 2019 р.


© 2006-2022 НГУ Інформація про сайт